کلیدواژه: استبداد

حرکت خزنده در جهت تحکیم استبداد

برخورد غیراصولی رئیس جمهور در نشست مطبوعاتی درپاسخ دادن به پرسش های خبرنگاران علایم و گمانه های منفی رفتن بسوی نقض آزادی بیان و تحکیم یافتن استبداد را آشکار ساخت.