کلیدواژه: استاد

مهندسی آموزشی

جامعه عقب‌مانده، همواره در چنبره افراط و تفریط گرفتار است و از ضعف مدیریتی، رهبری و سیاستگذاری رنج می‌برد. محیط علمی یک جامعه عقب‌مانده نیز متعلق به‌همان جامعه است و رها از  افراط و تفریط و ناکارآمدی سیاستگذاری نیست.