کلیدواژه: استادان

چند پشنهاد به شورای عالی قوای بشری

پس از ۴۰ سال دوران جنگ اوضاع مکاتب ودانشگاها ودرکل وضعیت علمی کشور بسیار نا بسامان است سیستیم آموزشی کشور در هر دو قسمت آموزشی وتحصیلات عالی بسیار کهنه وفرسوده بوده و تاثیرات خودرا ازدست داده است.