کلیدواژه: اسارت زنان و کودکان

تبانی دو دهشت افکن/ از کشتار گروهی تا اسارت زنان و کودکان در سرپل

جنگ‌جویان وابسته به گروه طالبان و داعش، در حمله به میزااولنگ ولایت سر پل، در کنار کشتن حدود پنجاه غیر نظامی، بیشتر از ۳۰ زن و کودک را با خود برده اند. تا هنوز که بیشتر از دو روز از این وضعیت می گذرد، هیچ معلومات در مورد سرنوشت این زنان و کودکان در دست نیست.