کلیدواژه: ازبک

شور و شعور!

بیست روز حضور پُرشور تُرک‌تباران وفادار به جنرال عبدالرشید دوستم، یک بار دیگر او را ظفرمندانه به متن بازى سیاست برگرداند. قبل از این در سال ١٣٨٨ یک بار حامد کرزى نیز با تطمیع جنرال، راى میلیونى مردم شریف ازبک را به جیب خود زد و بعد از آنکه بر خر مراد سوار شد، او را در حصر و حبس خانگى قرار داد و بعد از مدتى به ترکیه تبعید کرد؛ سناریوی پیمان‌شکنانه‌اى که در انتخابات بعدى ریاست‌جمهورى عیناَ دوباره توسط اشرف غنى تکرار شد.

آفت جنبش ها

طی سالهای اخیر و در مقاطع مختلفی از زمان، جنبش ها و‌حرکت های اعتراضی و مدنی گوناگونی علیه ظلم، تبعیض، بی عدالتی و یکجانبه گرایی در افغانستان به راه افتادند اما متاسفانه هیچ کدام به سرانجام مطلوب نرسیدند!

گزارش گروه بین المللی بحران بعد از گذشت دو و نیم سال از ایجاد حکومت وحدت ملی:

احساس تبعیض در میان جوامع کنار گذاشته شده، به ویژه هزاره ها و ازبک ها، در نتیجه ی عدم مشوره با آنها تشدید شده است

گروه بین المللی بحران در گزارشی نوشته است که بعد از گذشت دو و نیم سال از ایجاد حکومت وحدت ملی، اینده این حکومت و ثبات سیاسی همچنان متزلزل است، در ادامه گفته شده عمدتا در تعیینات پست‌های بلند رتبۀ ملکی و نظامی، هر دو طرف متحدین خودش را مقرر می نمایند. این تقرری‌ها عمدتا بر مبنای قومیت صورت می گیرند، طوریکه غنی از میان قوم پشتون و عبدالله از میان قوم تاجیک گمارش می‌کنند. بر این اساس احساس تبعیض در میان جوامع کنار گذاشته شده، به ویژه هزاره ها و ازبک ها، در نتیجه ی عدم مشوره با آنها تشدید شده، و این موارد شامل برنامه‌های انکشافی نیز می‌شوند که خود به بزرگ شدن شکاف های قومی و منطقه‌یی منجر می‌شود.