کلیدواژه: ازبک

گزارش گروه بین المللی بحران بعد از گذشت دو و نیم سال از ایجاد حکومت وحدت ملی:

احساس تبعیض در میان جوامع کنار گذاشته شده، به ویژه هزاره ها و ازبک ها، در نتیجه ی عدم مشوره با آنها تشدید شده است

گروه بین المللی بحران در گزارشی نوشته است که بعد از گذشت دو و نیم سال از ایجاد حکومت وحدت ملی، اینده این حکومت و ثبات سیاسی همچنان متزلزل است، در ادامه گفته شده عمدتا در تعیینات پست‌های بلند رتبۀ ملکی و نظامی، هر دو طرف متحدین خودش را مقرر می نمایند. این تقرری‌ها عمدتا بر مبنای قومیت صورت می گیرند، طوریکه غنی از میان قوم پشتون و عبدالله از میان قوم تاجیک گمارش می‌کنند. بر این اساس احساس تبعیض در میان جوامع کنار گذاشته شده، به ویژه هزاره ها و ازبک ها، در نتیجه ی عدم مشوره با آنها تشدید شده، و این موارد شامل برنامه‌های انکشافی نیز می‌شوند که خود به بزرگ شدن شکاف های قومی و منطقه‌یی منجر می‌شود.