کلیدواژه: اریزونا

محمدعلی کلی درگذشت

محمد علی کلی قهرمان افسانه ای بوکس سنگین وزن جهان که به علت مریضی تنفسی بستری شده بود،در شفاخانه ای در ایالت آریزونای آمریکا درگذشت.