کلیدواژه: ارگ

چهارچوب طراحی شهر کابل تصویب شد

در جلسه شورای عالی توسعه شهری در ارگ، بروی چهارچوب طراحی شهر کابل و برنامه ریزی بروی توزیع جایداد هایی برای توسعه سرک های شهید مزاری و عرفانی بحث صورت گرفت.

ارگ در واکنش به حذف نامزدان از لیست نهایی پارلمان؛ به استقلالیت کمیسیون احترام می گذاریم

سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در پیوند به تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد حذف تعدادی از نامزدان مجلس نمایندگان از لیست نهایی، می گوید که حکومت به استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی احترام دارد.

ارگ: همسر رئیس جمهور غنی در مورد اقوام افغانستان اظهارنظر نکرده است

بعد از نشر گزارش هایی در مورد اظهارات بانوی اول در مورد اقوام افغانستان، که گفته بود که اقوام افغانستان نمی توانند به ریاست جمهوری برسد، اکنون ارگ با نشر بیانیه ای گفته است که خانم رولا غنی در مورد اقوام افغانستان اظهار نظر نکرده است.