کلیدواژه: ارگان های محلی

والی جدید کابل مقرر شد

اداره مستقل ارگان های محلی محمد یعقوب حیدری را با پیشنهاد این اداره و منظوری رئیس جمهور غنی به حیث والی ولایت کابل تعیین کرد.