کلیدواژه: اردوگاه

پاکستان اردوگاه های مهاجرین افغانستانی در این کشور را پناهگاه امن تروریستان می داند

پاکستان که به ویژه در دو سال اخیر تلاش خود را برای اخراج مهاجران و آوارگان افغان بطور روز افزون افزایش داده است، ادعا می کند اردوگاه های آوارگان افغان در نقاط مختلف این کشور، به پناهگاهی امن برای تروریست ها تبدیل شده است.