کلیدواژه: ارتقا

سه ارتقا رتبه جنرالی فقط در یک سال!

در حالیکه صدای مبارزه با فساد از سوی رهبران حکومت وحدت ملی هر روز به گوش می رسد، اما فساد به گونه خاموش از بدنه حکومت و توسط مقامات عالی حکومتی جریان دارد، در یک مورد یکی از افراد وابسته به جریانات بالای حکومتی در یک سال سه بار ترفیع رتبه کرده است.