کلیدواژه: ارتقا رتبه

با دو سال کار در دفتر شورای امنیت و رئیس جمهور، از رتبه دگرمنی را به دگرجنرالی رسید

طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع، حدود دو سال کار در دفتر شورای امنیت ملی و دفتر رییس‌جمهور، از رتبه دگرمنی به دگروالی رسید و سپس برید جنرال و تورن جنرال شد و روز گذشته رتبه دگر جنرالی را هم گرفت. هم دوره های بهرامی که بیش از ۲۰ سال در ارتش کار کرده اند، هنوز دگروال هستند.