کلیدواژه: ارتش پاکستان

دردسرهای «فیس بوک» برای ارتش پاکستان

ایجاد صفحه های جعلی به نام عالی ترین شخصیت های ارتش پاکستان و دستگاه اطلاعات و امنیت این کشور در شبکه مجازی ‘فیس بوک’، دردسرهایی را برای این نهادهای فوق العاده مهم و حساس در این کشور ایجاد کرده است.