کلیدواژه: ارتباطات

یک دانشجو با شعار “می دزدم و به مردم هم می دهم” در انتخابات ریاست جمهوری صربستان شرکت کرد

یک دانشجوی رشته ارتباطات به دلیل اعتراض به فساد با شعار “می دزدم ولی چیزهایی هم به مردم می دهم” برای انتخابات ریاست جمهوری صربستان شرکت کرده و در یک نظرسنجی به طور عجیبی در جای دوم قرار گرفته است.