کلیدواژه: ادمخواری

محاکمه ۴ مرد آدمخوار در آفریقای جنوبی

چهار مرد به اتهام آدم خواری به دادگاهی در آفریقای جنوبی احضار شدند. احضار این چهار نفر پس از آن صورت گرفت که یکی از آنها ظاهراً با مراجعه به یک پاسگاه پلیس گفت که از خوردن گوشت انسان خسته شده است.