کلیدواژه: ادبیات

دشمن باید تعریف شود

اصل در سیاست؛ منافع و سود محوری است، احساسات و عواطف در سیاست جایگاه واقعی ندارد، دوستی ها و دشمنی ها در سیاست پایدار و دائمی نیست، ادبیات سیاسی در مواقع زیادی بر ساخته و تصنعی و تشریفاتی می باشد.