کلیدواژه: اداره مبارزه با فساد

واکنش سخنگوی ریاست جمهوری به موضوع مصلحت های قومی در مبازره با فساد

بعد از اظهارات سید حسین فخری رئیس عالی مبارزه با فساد اداری در مورد اولویت دادن به مسایل قومی در مبارزه با فساد اداری در کشور، حالا یکی از سخنگویان ریاست جمهوری می گوید در اداره های افغانستان به شفافیت از مسایل قومی بیشتر اولویت داده می شود.