کلیدواژه: اداره عالی تفتیش

عدم پرداخت ۱۲۵ میلیون دالر به افغانستان به دلیل عدم رعایت معیارهای مالیاتی

مقامات در اداره عالی تفتیش افغانستان می گویند که به دلیل عدم استفاده از معیار ها در بخش گمرک ها و راهکارهای مالیاتی، ۱۲۵ میلیون دالر که قرار بوده است به صورت تشویقی به افغانستان پرداخت شود، از دست رفته است.