کلیدواژه: اداره اتباع

با کارگران غیرمجاز افغانی برخورد میکنیم

امسال با اینگونه افراد برخورد خواهیم کرد چرا که اقدامات غیرقانونی را انجام داده‌اند. بهتر است که آنها قبل از اینکه دچار آسیب و ضرر به دلیل رعایت نکردن قانون بشوند از به کارگیری اتباع غیرقانونی جلوگیری کنند.