کلیدواژه: اداره اتباع و مهاجرین

کلاف سردرگم شهریه دانش آموزان مهاجر

الا اینکه در قاموس صادرکنندگان این اطلاعیه چه فرقی میان هزینه شهریه و هزینه همیاری وجود دارد به کنار، مشخص نکردن مبلغ دقیق این به اصطلاح همیاری خود یکی از معضلات مهاجرین بشمار میرود.