کلیدواژه: ادارات دولتی ضعیف

دیده بان شفافیت: حکومت با کاهش بودجه انکشافی قصد دارد نشان دهد که به موفقیت رسیده است

اکرام افضلی رئیس اجرایی دیده بان شفافیت افغانستان ضمن انتقاد از ضمن حکومت در مورد کاهش بودجه انکشافی، می گوید که حکومت با کاهش بودجه انکشافی می خواهد نشان دهد مه در سال آینده در مصرف این بودجه به موفقیت رسیده است.