کلیدواژه: اخند زاده

ترور ۵۰ تن از اعضای ارشد طالبان در ماه آینده

بعد از برکناری تعدادی از والی های خود خوانده طالبان برای ولایت ها و جایگزین کردن تعداد دیگر به جای آنها منابعی می گوید ۵۰ تن از اعضای برجسته طالبان در یک ماه آینده ترور خواهد شد.