کلیدواژه: اخلاق مداری

مبانی انسان‌شناختی اندیشه عاشورا

 روایت‌ها و تفسیر‌ها از عاشورا در غالب مواردی، عوام‌گرایانه، وهم‌آلود، پیچیده در احساسات و عواطف زودگذر و نامتجانس با عناصر تشکیل دهنده مکتب عاشورا است.