کلیدواژه: اختلاس

رئیس مجلس اتهامات وارد شده بر خودش را رد می کند

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس، اتهامات وارد شده بر خودش را رد می کند. در چند روز قبل تعدادی از نمایندگان مجلس عبدالرئوف ابراهیمی را متهم کرده بودند که از میلیون ها افغانی را با همدستی رئیس دبیرخانه این مجلس اختلاس کرده اند.

نتیجه یک گزارش تحقیقی: میلیاردها افغانی اختلاس در وزارت معارف در بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

در نتیجه یک گزارش تحقیقی که در وزارت معارف در بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ نشان می دهد که میلیارد ها افغانی اختلاس شده است، فاروق وردک وزیر وقت وزارت معارف که متهم به اختلاس میلیارد ها افغانی در وقت مسئولیتش در وزارت معارف است، چندی پیش به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی گماشته شد.