کلیدواژه: اختر

«هبه الله» انتخاب هوشمندانه طالبان

مشکل اصلی طالبان در دوره زعامت اختر منصور، مجهز نبودن این گروه به یک «امیرالمومنین» بود و ملا اختر منصور حتی اگر زنده هم میماند، هرگز نمی توانست در قد و قامت یک امیرالمومنین واجب الاطاعه برای طالبان ظاهر شود