کلیدواژه: احمد ضیاء مسعود

نمایندگان پارلمان، مانع اجرای پروژه های عام المنفعه

زمانیکه به کارمندان عدلی و قضایی، یک وکیل، وزیر و یا سیاستمدار قوی زنگ بزند، او جرئت ایستادگی را ندارند؛ بخاطریکه کرسى هاى شان بسیار آسیب پذیر است و تا حال نهادهای عدلی در کشور ما نهادینه نشده اند که به حیث یک نهاد، مستقلانه تصمیم بگیرند

محرومیت سه و نیم میلیونی کودکان در معارف

باتوجه به امکانات مالی و مادی وزارت معارف، این وزارت از یک دهه به این سو، در بخش معارف، پیشرفت قابل ملاحظه یی نکرده است و این کار سبب شده است تا سطح کیفیت تعلیم و تربیه در کشور کاهش یابد