کلیدواژه: احمد زبیر مسعود

احمد زبیر مسعود هم مانند پدرش از وظیفه برکنار شد

بعد از برکناری احمد ضیا مسعود نماینده سابق رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، اکنون شورای امنیت ملی افغانستان می گوید، احمد زبیر مسعود، پسر احمد ضیا مسعود و مشاور این شورا از وظیفه اش برکنار شده است.