کلیدواژه: احمدی مقدم

تعظیم مهاجرین افغانی در برابر افسر نیروی انتظامی

عامل اهانت به مهاجرین افغانی شناسایی شد

محل این عمل شناسایی و مشخص شد که این حادثه در سال ۹۲ صورت گرفته و فرد عامل دو کار بد انجام داده نخست اینکه یک رفتار بد کرده و دیگری باعث وهن و خدشه حیثیت نیروی انتظامی و نظام شده است.