کلیدواژه: احساس

طرح جدید امنیتی تا چه حد در امنیت کابل تاثیر دارد؟

بعد از وقوع انفجارهای پیاپی در شهر کابل و قربانی های بی شمار این افنجارها ، باعث شد مسئولان امنیتی به فکر طرحی تازه برای امنیت شهر کابل بیفتند. این طرح که روز گذشته توسط توسط مقام امنیتی معرفی شد، در ابتدا نقاط دیپلوماتیک و بعد سایر بخش های کابل را در بر می گیرد.