کلیدواژه: احزاب شیعی

رازهای سر به مهر احزاب شیعی در سالهای اول انقلاب

پرده اول: از اواخر سال ۱۳۶۰، نهضت‌ها و گروه‌های متعددی در مناطق مرکزی افغانستان مثل قارچ در حال سربرآوردن بودند. چند نفر کمتر از انگشتان دست، شب با هم می‌نشستند و فردای آن یک حزب جدید اعلام موجودیت می‌کرد.