کلیدواژه: احتماعی

یادداشت/ شکاف های اجتماعی

برای تحلیل تروریسم، خشونت و جنگ در تاریخ معاصر افغانستان، باید به مساله «شکاف‌های اجتماعی» و رسوب آن به عرصه سیاست، بازگشت. انباشت مسائل اجتماعیِ رهاشده و شکاف‌های رو به گسترش، به پیچیدگی بحران‌های سیاسی خواهد افزود و تا فروپاشی نظام اجتماعی به پیش خواهد رفت.