کلیدواژه: اجساد شناسایی نشده

هویت تعدادی از قربانیان چهارشنبه خونین کابل هنوز شناسایی نشده است

در حالی که از انفجار مرگبارِ‌ کابل که به “چهارشنبه سیاه” موسوم است، بیش از یک هفته می گذرد، اما هنوزهم اجساد برخی از قربانیان این رویداد به دلیل نبود امکانات معاینۀ DNA در افغانستان، ناشناخته باقی مانده و در سردخانه ها نگهداری می شوند.