کلیدواژه: اثرتاریخی

 در جلسه امروز کابینه رئیس جمهور یک اثر تاریخی را به مسئول موزیم سپرد

در جلسه امروز(پنج شنبه) کابینه اشرف غنی رئیس جمهور یک عدد اثر تاریخی سرقت شده موزیم کابل مربوط به دوره صفوی را که در سال ۱۱۰۳ هجری قمری در شهر باستانی ساخته شده و توسط سفارت افغانستان مقیم لندن شناسایی و طی سفر اخیر به رئیس جمهور سپرده شده بود، به رئیس موزیم کابل تسلیم نمود تا در جمع سایر آثار آن موزیم مجدداً ثبت و راجستر گردد.