کلیدواژه: اتریش

بغداد در عراق بدترین و ویانا در اتریش به عنوان بهترین شهر برای زندگی معرفی شد

یک موسسه مشاوره ای که همه ساله بهترین و بدترین شهرهای جهان را از لحاظ کیفیت زندگی، مورد بررسی قرار می دهد؛ در آخرین رتبه بندی خود شهر ویانا در اتریش را بهترین و بغداد پایتخت عراق را بدترین شهر برای زندگی معرفی کرده است.