کلیدواژه: اتحادیه ملی ژورنالیستان

در یک سال گذشته خشونت بر خبرنگاران بیست درصد بیشتر شده است

اتحادیه ملی ژورنالیستان می گوید در حالی که حکومت در حمایت از خبرنگاران، شعار می دهد اما در عمل خشونت ها بر خبرنگاران افزایش یافته است، این اتحادیه اعلام کرده است در یک سال گذشته، خشونت بر خبرنگاران بیست درصد افزایش پیدا کرده است