کلیدواژه: اتحادیه عرب

اختلافات عمیق در اتحادیه عرب

اتحادیه عرب که در اوایل دوران پس از جنگ جهانی دوم با هدف ایجاد نوعی اتحاد منطقه ای و قومی میان دولت های عرب تاسیس شد، در طول بیش از نیم قرن حیات خود مقاطع و تجربیات مختلفی را پشت سر گذاشته، که در تحلیل کلی عملکرد آن یک نوع ارزیابی منفی را می توان در چهارچوب بیانیه اولیه آن اتحادیه استنباط کرد.