کلیدواژه: ابوحفصه الموصلی

جانشین احتمالی ابوبکر البغدادی کیست؟

مجلس شورای داعش پیشنهاد داد «ابوحفصه الموصلی» به جای «ابوبکر البغدادی» به عنوان سرکرده داعش مشخص شود و این موضوع منجر به اختلافات شدیدی در داخل این گروهک شده است.