کلیدواژه: ابن تیمه

داعش پیرو کیست؟

شاید برای برخی این سوال خلق شده باشد که داعش از نگاه اعتقادی و فقهی پیرو کیست؟