کلیدواژه: ابراج کدی

سالون رقص در دو کیلومتری قبله اول مسلمانان

در سال جاری مطابق با ۲۰۱۷ میلادی از بزرگترین هتل جهان به نام “ابراج کدی” رونمایی خواهد شد، یکی از نکاتی که در رسانه ها نیز بازتاب داشته است ایجاد یک سالون رقص در این هتل و در ۲ کیلومتری قبله اول مسلمانان است.