کلیدواژه: ائتلاف سیاسی

شکل گیری ائتلاف سیاسی علیه غنی در ترکیه

تعدادی از رهبران احزاب سیاسی و مقامات در مراسم نامزدی باتور دوستم فرزند جنرال دوستم در یک نشست گردهم آمدند تا یک ائتلاف سیاسی از ناراضیان از عملکرد رئیس جمهور را تشکیل دهند.