کلیدواژه: آیت الله مکارم شیرازی

درحاشیه نامه نگاری آیت الله مکارم و پاپ فرانسیس

نقدی برعملکرد دستگاه روحانیت شیعه

گرچه محتوای نامه، تشکر و قدردانی از موضع آیت الله مکارم است، اما در لابه لای خطوط نانوشته آن توهینی بزرگ نهفته بود؛ توهینی که بی شک پاپ خواستار آن نبوده و تنها و تنها نهاد سازمان نیافته و غیرمنسجم مرجعیت شیعه مسبب آن است.