کلیدواژه: آم

میوه تازه افغانستان با کیفیت ترین میوه؛ اما بدون بازار

کیفیت میوه‌های افغانستان به باور باغداران، نسبت به میوه‌های خارجی به مراتب بیشتر و بهتر است؛ زیرا میوه‌های افغانستان به طور طبیعی رشد می‌کند، درحالیکه میوه‌های که از خارج وارد می‌شود، به واسطه دوا و مواد کمیاوی رشد کرده است.