کلیدواژه: آقا زاده

فصل «آقازاده‌ها»

امیدها نسبت به یک تغییر همه‌جانبه در مدیریت کشور صرفا در حد یک شعار و آرزو باقی خواهند ماند و در عمل کدام تغییرات بنیادین شکل نخواهد گرفت. با این همه فصل تحول، فصل آقازاده‌ها خواهد بود.