کلیدواژه: آصف آشنا

هشدار برای چهار تن از اعضای جنبش رستاخیز

اطلس پرس- چهار تن از اعضای ستاد جنبش رستاخیز در کابل نامه ای دریافت کرده اند که در آن گفته شده است ممکن است مورد حمله تروریستی از سوی گروههای دهشت افکن قرار بگیرند. به گزارش خبرگزاری اطلس پرس، هارون معترف، آثار حکیمی، آصف آشنا و فهیم فطرت چهار تن از […]