کلیدواژه: آسیه

روشهای مقابله و برخورد با ظلم و ظالم

در قرآن کریم در خصوص چگونگی نجات از ظلم و ظالم آمده است: پروردگارا! برای من نزد خویش در بهشت خانه‌ای بساز و مرا از فرعون و کردار او نجات بده و مرا از گروه ستمگر رهایی بخش.