کلیدواژه: آسیا فوندیشن

مردم افغانستان مردم خوش بینی هستند!!!

یکی دیگر از خوشبینی های مردم افغانستان این است که اگر در یک انفجار کله و دست و پای اقارب شان سالم بماند و چانس بیاورند که درست و منظم کشته شده باشند این هم خوشبینی است که چند روز بدنبال لاشه ها و اجزای تکه تکه شدۀ اقارب شان در بین جوی و سرک و شاخه های درخت نگردند

نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد:

مردم نسبت به گذشته بی اعتماد تر شده اند

حدود ۵۵ درصد شرکت کنندگان گفته اند به آینده خوشبین هستند، این در حالیست که تعداد افراد که در سال ۲۰۱۳ این گونه فکر می کردند رقم شان به ۵۷ درصد می رسید