کلیدواژه: آزادگی

فریاد همیشه جارى رهبر آزادگان!

خداجویى، کمال طلبى، آزادى‌خواهى و پیشرفت طلبى مادى ومعنوى، روح پیام عاشوراى رهبر آزادگان حسین ابن على(ع) است و فریاد همیشه جارى، نهیب انتباهى و هشدار ابدى و همیشگى آن امام همام بر همه آزادى خواهان و کمال طلبان و عزت جویان در همه از منه وامکنه و اعصار و قرون است.