کلیدواژه: آریوبی

وزیر مخابرات و رئیس دفترش به دلیل تخلفات به دادستانی کل معرفی شدند/ سند

شهزادگل آریوبی وزیر مخابرات و رئیس دفتر وی به دلیل تخلف های رسانه ای به دادستانی کل معرفی شده است. گفته می شود آقای آریوبی به دلیل بی توجهی به مصوبه کمیسیون نظارت بر دسترسی آزاد به اطلاعات به دادستانی معرفی شده است.