کلیدواژه: آرمان

مصائب حکومت بی آرمان

که وقتی آرمان نباشد، چشم انداز درازمدت برای کارهای مفید و بزرگ نابود می‌شود و قدرت تبدیل می‌شود به بازیچه‌ی خطرناک مشتی آدم خودپرست که فراتر از نوک دماغ خود را نمی‌توانند دید. آن‌چه در افغانستان امروز می‌بینیم چنین حکومتی است.