کلیدواژه: آخرالزمان

مهدویت و پایان تاریخ

هرچند مسئله «پایان تاریخ» یا «آخر الزمان» ریشه در اعتقادات پیروان ادیان آسمانی- یهود، مسیحیت و اسلام- دارد، ولی ازبعد برون دینی آن نیز مسئله در ابعاد وسیعی مورد کنکاش قرار گرفته است.